ارزش

ارزش

*درایت*

دانش محوری و خلاقیت - رضایت و موفقیت ذینفعان کلیدی - اخلاق حرفه ای - یادگیری - تعالی سازمانی

 

اینجانب به عنوان مدیر ارشد سازمان، ضمن اعتماد کامل به مفاد چشم انداز حاضر، برای تحقق موارد فوق تمامی دانش مدیریتی خود را جهت فراهم نمودن حمایت های مورد نیاز به کار خواهم گرفت. این چشم انداز با هدف حصول اطمینان  از اثر بخشی اجرا و همچنین بهبود مستمر برحسب نیازمورد بازنگری قرار خواهد گرفت.